Bilim

Bilim alanında bulunan derslerin konu anlatımlarını bulabileceğiniz kategori

19 May, 2020

Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketi (günlük Hareket)

Dünya’nın kutuplardan geçtiği düşünülen, Ekvator düzlemine dik bir ekseni vardır. Dünya, ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. 24 saat (bir gün) süren bu harekete günlük hareket denir. Dünya kendi...

19 May, 2020

Dünya’nın Şekli ve Boyutları

Dünya’nın şekli nasıldır? Bizler bunu günümüzün teknolojisiyle net bir şekilde biliyoruz. Ancak ilk insanlar da bunu merak ediyordu. Sizce teknolojinin gelişmediği dönemlerde insanlar Dünya’nın şeklini nasıl yorumlamışlardır? Dünya’nın şeklinin...

19 May, 2020

Evren, Güneş Sistemi, Dünya’mız

Dünya da dâhil olmak üzere, bütün gezegenleri, yıldızları, gök adalarını, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan uzayın bütününe evren denir. Evrendeki Samanyolu Galaksi’sinde yer alan Güneş ve onun çekim...

19 May, 2020

Coğrafya Biliminin Önemi ve Tarihî Gelişimi

1- Coğrafya Öğrenmenin Önemi Mekân ve yeryüzü bilimi olarak kabul edilen coğrafya, insanın yaşadığı ortamı araştıran, o ortamla insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. İyi bir coğrafya eğitimi alan...

19 May, 2020

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

1- Coğrafyanın Konusu Coğrafya kavramı ilk kez, MÖ 3. yüzyılda Eratosthenes (Eratostenes) tarafından kullanılmıştır. Sözcük, Eski Yunancada yer anlamına gelen “geo” ile tasvir etme veya betimleme anlamına gelen “graphia”...

19 May, 2020

Doğa ve İnsan

1- Doğa ve İnsan Etkileşimi İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama doğal çevre denir. Doğal...

14 May, 2020

Büyük Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu Türk İslam tarihinde siyasi hayatta olduğu kadar ilim, sanat ve edebiyat hayatında da yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde âlimler, şairler, sanatkârlar Selçuklu sultanları...

14 May, 2020

Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

1- Devlet Yönetimi Büyük Selçuklu Devleti’ni kuran Oğuzlar, siyasi ve idari alanda Karahanlılar ile Oğuz Yabgu Devleti’nden devraldıkları geleneklere bağlı kaldılar. Türk devlet anlayışındaki kut inancına benzer şekilde, hükümdarlığa...

14 May, 2020

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

a. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Selçuk Bey Oğuzların Kınık boyundan geliyordu. Oğuzlar Devleti’nde babası Dukak Bey gibi subaşı olarak görev yapan Selçuk Bey, Oğuz yabgusu...

14 May, 2020

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü

Oğuz adı boy anlamındaki ok kelimesi ile çoğul eki olan -uz’un birleşmesiyle ortaya çıkan okuz (boylar) kelimesinden gelir. Efsaneye göre kökleri Oğuz Kağan’a dayanan Oğuzlar, “Boz-oklar” ve “Üç-oklar” olmak...

14 May, 2020

İlk Müslüman Türk Devletleri

1- Karahanlı Devleti (840-1212) Karahanlı Devleti Uygur Devleti’nin yıkılmasından sonra bu devletin sınırları içinde yaşayan Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından 840 yılında kuruldu. Bilinen en eski hükümdarı Bilge...

14 May, 2020

Türklerin İslamiyet’i Kabulü

Türklerin İlk İnanışları Türklerin en eski dini Gök Tengri dinidir. Bununla birlikte Türkler başka milletlerle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurdukça Manihaizm, Budizm, Hristiyanlık ve Musevilik gibi dinleri de...

13 May, 2020

İslam Medeniyetinde İlim ve Sanat Hayatı

1- İslam Medeniyetinde İlim İslam bilgiye, eğitim öğretime ve ilim insanlarına önem veren, bunları el üstünde tutan bir dindir. Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim pek çok ayetinde insanlar akıllarını...

13 May, 2020

Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

1- Tolunoğulları (868-905) Abbasi halifeleri önemli valiliklere Türk komutanlarını atıyorlardı. Ancak bu komutanlar genellikle başkentten ayrılmak istemiyor ve vali olarak atandıkları yerlere kendileri adına görev yapacak vekiller gönderiyorlardı. Naip...

13 May, 2020

Abbasiler

1- Abbasi Devleti’nin İlk Dönemleri Emevi Devleti’nin 750 yılında yıkılışından sonra Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelen Ebu’l-Abbas Abdullah halifeliğini ilan ederek Abbasiler Devleti’ni kurdu. O ölünce yerine kardeşi...

13 May, 2020

Halifelik Saltanata Dönüşüyor

661 yılında Hz. Ali Dönemi’nin sona ermesinin ardından Şam’da bulunan Muaviye burada halifeliğini ilan etti. Aynı günlerde Kûfe’de bulunan Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan Irak’taki Müslümanlar tarafından halife seçilmişti....

10 May, 2020

Dört Halife Dönemi (632-661)

1- Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer Dönemleri Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam Devleti halifeler tarafından yönetilmiştir. Halife, Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanlara din ve devlet başkanlığı yapmakla görevli...

10 May, 2020

Hz. Muhammed ve İslamiyet

1- Hz. Muhammed’in Peygamberliği Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine idi. Babası, daha o doğmadan önce vefat etmişti. Hz. Muhammed gençlik yıllarında, ticaretle...