Fıkıh Okumaları

Fıkıh Okumaları Dersinin Amacı ve Önemi

Fıkıh kelimesi sözlükte; bir şeyi ayrıntısına kadar bilmek, demektir. Terim anlamı ise; şerî-amelî hükümleri yani ibadetler, cezalar ve insanlar arasındaki hukuki muameleler ile ilgili hükümleri delilleriyle bilmektir.

 

Fıkıh ilmi; Müslümanların hayatının her aşamasına yön veren, kulun Allah Teâlâ’ya karşı görev ve sorumluluklarını öğreten, beşerî ve toplumsal münasebetleri düzenleyen bir ilimdir. Bu sebeple fıkıh, Müslüman fert ve topluluklar için hayati öneme sahiptir.

 

Fıkıh okumaları dersinde fıkıh ilminin geçirdiği tarihî süreç, ibadetler, evlilik ve aile hayatı, fıkhın sosyal ve ekonomik hayata etkisi, günlük yaşantımızda sıkça karşılaşılan fıkhî meseleler ile teknolojinin getirdiği yeniliklerle ortaya çıkan güncel fıkhî konular ele alınarak Yaratıcı’nın rızasına uygun ideal bir hayat sürmenin yolu öğrenilmiş olacaktır.

 

Dinî ilimler sahasında eğitim alanlar toplumda İslam dini hakkında kendisine başvurulan birer rehber konumundadırlar. Muhatap olacakları problemlerin büyük bir kısmı da fıkıh ilminin sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle fıkıh ilmine dair problemlerle karşılaşıldığında hangi kaynaklardan yararlanılabileceği ve bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini kavratmak bu dersin temel amaçlarındandır.

 

Fıkıh okumaları dersi, meselelerin çözüm yolları hakkında da bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Fıkıh ilminin literatürü içindeki temel kaynaklar olan klasik fıkıh metinlerini tanıma ve onlardan istifadeyi sağlama imkânları da bu dersin amaçları arasındadır.

 

Fıkıh okumaları dersi, fıkıh ilminde nasıl bilgi üretildiğine dair temel düzeyde bir anlayış geliştirmeye ve fıkıh ilminin Türkiye özelinde öne çıkan çağdaş metinleri hakkında bilgi sahibi olmaya imkân sağlayacaktır.

Hanefi Mezhebi dışındaki mezheplere göre namaz, genel olarak farz ve nafile şeklinde iki gruptur. Hanefiler’e göre ise namazlar; farz, vacip...
18.11.2020
1.990
Namaz, akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümana farzdır. Namaz risaletle birlikte farz kılınmıştır. İlk dönemlerde üç vakit olarak kılınan...
18.11.2020
1.958
İslam dini getirdiği hükümlerle insanların dünya ve ahiret hayatında mutlu olmalarını arzulamıştır. Bundan dolayı temizliğin her türünü dinî yükümlülük kapsamında...
18.11.2020
2.237
Fetva Nedir? Fetva, fıkıh terimi, dini çözümler ve fıkıh problemleri beyanı doğrultusunda sorulan sorunun cevabıdır. Fetvanın çoğul hali, fetâvâ ve...
04.09.2020
11.718
Hanefi Mezhebi Dört fıkıh mezhebinin kronolojik sıra bakımından ilki Hanefi Mezhebi’dir. Kûfe’de Hz. Ali ve Abdullah b. Mesud’un temelini attığı...
31.08.2020
3.319
İçtihat, sözlükte zor ve meşakkatli bir işi gerçekleştirmek için güç ve çaba sarf etmek manasında kullanılmaktadır. İçtihadın terim anlamı, ayet...
30.08.2020
2.808
İnsanlara hayatı bahşeden Allahü Teâlâ, dünya ve ahiret mutluluğumuz için gerekli bilgileri ve ölçüleri peygamberleri aracılığıyla bize bildirmiştir. İslam dininin...
30.08.2020
1.662
Konu Anlatımı