Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.
Atatürk İlkeleri Kısaca
Atatürk ilkeleri altı esasta özetlenebilir:

Cumhuriyetçilik

Kemalist reformlar siyasi bir devrimi temsil eder; çokuluslu imparatorluktan Türkiye ulus devletinin kurulmasına geçiş ve modern Türkiye’nin ulusal kimliğinin gerçekleşmesi. Kemalizm, Türkiye için yalnızca Cumhuriyet rejimini tanır. Kemalizm, halkın isteklerini en iyi şekilde temsil edebilecek olanın sadece cumhuriyet rejimi olduğuna inanır.

Popülizm

Kemalist devrim, içeriği ve amaçları bakımından da bir toplumsal devrimdi. Bu, genel olarak halka yönelen bir seçkinler tarafından yönetilen bir devrimdi. Kemalist reformlar, Türkiye’de Batılı hukuk kurallarının, özellikle İsviçre Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle, kadının statüsünde devrim niteliğinde bir değişiklik getirdi. Ayrıca, 1934’te kadınlara oy hakkı verildi. Atatürk, Türkiye’nin gerçek yöneticilerinin köylüler olduğunu birçok kez dile getirdi. Bu aslında Türkiye’de bir gerçeklikten çok bir amaçtı. Nitekim halkçılık ilkesine yapılan resmi açıklamada Kemalizm’in sınıf ayrıcalıklarına ve sınıf farklılıklarına karşı olduğu ve hiçbir bireyi, hiçbir aileyi, hiçbir sınıfı ve hiçbir örgütü diğerlerinden üstün görmediği belirtilmişti. Kemalist ideoloji, aslında, Türk vatandaşlığının en yüksek değerine dayanmaktadır. Bu vatandaşlıkla ilişkili bir gurur duygusu, insanlara daha çok çalışmaları ve bir birlik ve ulusal kimlik duygusu kazanmaları için gerekli psikolojik teşviki verecektir.

laiklik

Kemalist laiklik sadece devlet ve din işlerinin ayrılması değil, dinin eğitim, kültür ve hukuk işlerinden de ayrılması anlamına geliyordu. Düşüncenin bağımsızlığı ve kurumların dini düşünce ve dini kurumların egemenliğinden bağımsızlığı anlamına geliyordu. Dolayısıyla Kemalist devrim aynı zamanda laik bir devrimdi. Birçok Kemalist reform laikliği getirmek için yapıldı ve diğerleri laiklik elde edildiği için gerçekleşti. Kemalist laiklik ilkesi ateizmi savunmuyordu. Bu, Tanrı karşıtı bir ilke değildi. Akılcı, din karşıtı bir laiklikti. Kemalist laiklik ilkesi, aydınlanmış bir İslam’a değil, modernleşmeye karşı olan bir İslam’a karşıydı.

Reformizm

Atatürk’ün formüle ettiği en önemli ilkelerden biri reformizm ya da devrimcilik ilkesiydi. Bu ilke, Türkiye’nin reformlar yapması ve geleneksel kurumları modern kurumlarla değiştirmesi anlamına geliyordu. Bu, geleneksel kavramların ortadan kaldırıldığı ve modern kavramların benimsendiği anlamına geliyordu. Reformizm ilkesi, yapılan reformların tanınmasının ötesine geçti.

milliyetçilik

Kemalist devrim aynı zamanda milliyetçi bir devrimdi. Kemalist milliyetçilik ırkçı değildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını korumak ve aynı zamanda Cumhuriyetlerin siyasi gelişimine yardımcı olmaktı. Bu, diğer tüm ulusların bağımsızlık hakkına saygı duyan bir milliyetçilikti. Toplumsal içerikli bir milliyetçilikti. Sadece anti-emperyalist değildi, aynı zamanda bir hanedanın ya da herhangi bir sosyal sınıfın Türk toplumu üzerindeki egemenliğine de karşıydı. Kemalist milliyetçilik, Türk devletinin, topraklarından ve halkından oluşan bölünmez bir bütün olduğu ilkesine inanır.

Devletçilik

Kemal Atatürk açıklamalarında ve politikalarında Türkiye’nin modernleşmesinin büyük ölçüde ekonomik ve teknolojik gelişmeye bağlı olduğunu açıkça belirtti. Devletçilik ilkesi, devletin ülkenin genel ekonomik faaliyetini düzenlemesi ve devletin özel teşebbüsün buna istekli olmadığı veya özel teşebbüsün yetersiz kaldığı veya ulusal olması durumunda özel teşebbüsün yetersiz kaldığı alanlara müdahale etmesi gerektiği şeklinde yorumlandı. faiz bunu gerektiriyordu. Devletçilik ilkesinin uygulanmasında ise devlet, yalnızca ekonomik faaliyetin temel kaynağı olarak değil, aynı zamanda ülkenin başlıca sanayilerinin sahibi olarak da ortaya çıkmıştır.

Atatürk İnkılabı, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve ötesine geçmek için toplumdaki çağın gerisinde kalan bütün kurum ve kuralları ortadan kaldırarak...
04.03.2021
227
Atatürk İnkılabının amacı çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak ve bununda üzerine çıkmaktır. Bunu başarabilmek akla, bilme ve fenne dayanan sürekli ilerlemeye...
04.03.2021
353
Laik Latince laicus kökünden Batı dillerine geçmiş olan bir kelimedir. Kelime anlamı bakımından laik, ruhani olmayan demektir. Kavramsal anlamı bakımından...
04.03.2021
358
Osmanlı Devleti Batıda gerçekleşen Sanayi Devrimi’ne karşı kayıtsız kalmış ve ekonomik açıdan gelişmemişti. Osmanlı Devletinin ekonomik mirasını devralan Türkiye Cumhuriyeti...
04.03.2021
330
Halk, bir ülkede yaşayan, bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı, kendini o ülkenin kaderine bağlamış insanlardan oluşan bir bütündür. Atatürk’ün halkçılık...
04.03.2021
288
Millet, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Millet olma...
04.03.2021
300
Cumhuriyetçilik İlkesi Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. Cumhuriyeti diğer yönetim biçimlerinden ayıran temel fark, bu yönetim biçiminde egemenlik hakkının tek bir...
04.03.2021
347
Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denmektedir. Atatürkçü düşüncede de inkılap düşüncesi, böyle...
29.10.2018
379
Bir kavram olarak laiklik, dinî olanla dünyevi olanın birbirinden ayrılmasıdır. Fakat laiklik ilkesi yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla...
29.10.2018
344
Atatürkçü düşüncede devletçilik ilkesi, Millî Mücadele yılları sonrası zamanın şartlarına, ortama ve dönemin ihtiyaçlarının getirdiği zorunluluğa dayalı olarak ortaya çıkan...
29.10.2018
431
Aynı ülkede yaşayan, aynı kültürel özellikleri paylaşan, aynı uyruktaki insan topluluğuna halk adı verilir. Bu sözcükten türetilmiş halkçılık kavramı, Türk...
29.10.2018
450
Atatürkçü düşünce milliyetçiliği esas alır. Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel felsefesidir. Bu durum, Atatürkçü düşüncenin millî devleti, millî egemenliği...
29.10.2018
260
Atatürkçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyet’te egemenlik;...
29.10.2018
556