Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.

Islahat Fermanı Osmanlı Devleti’nin bir iç düzenleme girişimi olmakla beraber Paris Antlaşması’nın maddeleri arasında yer almasıyla aynı zamanda siyasi niteliğe...
23.12.2020
223
Milli mücadele döneminde yararlı ve zararlı olmak üzere birçok cemiyet kurulmuştur. Bu yazıda milli mücadele döneminde kurulmuş olan zararlı cemiyetler...
12.11.2020
238
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra koparılan bütün yaygaralara rağmen Anadolu’da çoğunluğun Türk olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1914 yılı başlarında düzenlediği ve 1919...
12.11.2020
362
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın doğurduğu kargaşa ortamından azınlıklar da yararlanmasını bildiler. Doğu Anadolu ve Çukurova’da Ermeniler, Orta ve Doğu Karadeniz’le, Batı...
12.11.2020
243
Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim’in yerine padişah olan IV. Mustafa’yı karşı bir darbeyle tahttan indirerek II. Mahmut’u tahta geçirdi. Osmanlı...
02.10.2019
231
Osmanlı Devleti’nde değişim ve yenileşmenin önemli bir zaman dilimini kapsayan III. Selim Dönemi, Lale Devri’nde işaret veren Batılılaşma hareketinin ciddi...
02.10.2019
348
Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma yönünde ilk adımların atıldığı Lale Devri, adını dönemin yaşama biçimini simgeleyen Lale çiçeğinden almıştır. Lale Devri’ne damgasını...
02.10.2019
305
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Duraklama, XVII. yüzyıldan itibaren de Gerileme Dönemlerine girmiştir. Bunun iç ve dış sebepleri bir...
02.10.2019
244
Azınlıklar, asırlarca Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında huzur içinde, zengin ve müreffeh bir hayat sürdü. Bu durum, XIX. yüzyıldan itibaren sarsılmaya...
02.10.2019
209
Osmanlı Devleti’nin asırlarca sahip olduğu muazzam coğrafyada yaşayabilmesini temin eden en önemli unsurlardan biri de adalet ve hoşgörüydü. Çünkü devleti...
02.10.2019
129
Eğitim, birey-toplum ve devlet hayatında bir uyum ve bu çerçevede ihtiyaçların karşılanması faaliyetlerinin bütününü ifade eder. Osmanlı Devleti’nde eğitim, uzun...
02.10.2019
298
Osmanlı Devleti’nde ekonomi tarıma endeksliydi. Dolayısıyla örgütlenme de bu çerçevede olmuştu. Toprak gelirlerine göre ayrılmış ve üretimde devamlılık esas alınmıştı....
07.07.2019
327
Kanuni Sultan Süleyman devrinde iyi uygulanan Timar sistemi, padişahın ölümünden sonra bozulma belirtileri göstermeye başladı ve ilk defa timarlar iltizam...
07.07.2019
387
Osmanlı coğrafyası büyüdükçe sorunları da o nisbette büyüdü. XVII. yüzyıldan itibaren merkezî yönetimde meydana gelen değişim, devletin taşra yönetiminde de...
07.07.2019
185
Klasik Dönem’de, liyakatli padişahların ülkeyi ve devleti yönetmesine sebep olan veraset sisteminin 1600’lerden itibaren değiştiği görülür. I. Ahmet’in (1603- 1617)...
07.07.2019
150
XVIII. yüzyılın en önemli iki olayı ABD’nin tarih sahnesine çıkması ve büyük Fransız İnkılâbı idi. Yukarıda da ifade edildiği gibi...
07.07.2019
162
Coğrafi keşiflerle başlayan uzun soluklu bu süreç XVII ve XVIII. yüzyıllarda düşünce ve bilimsel çalışmalarda yepyeni gelişmeleri de beraberinde getirdi....
07.07.2019
134
Kapitülasyon bir ülkede yabancı devletlerin tüccarlarının tabi olacağı şartları gösteren resmî belgelerin adıdır. Bizans, Trabzon Rum Krallığı gibi devletlerin “İtalyan...
07.07.2019
153
Yeniçağa damgasını vuran ve bütün dünya ülkelerinin kaderini değiştiren olay coğrafi keşiflerdir. XV. yüzyılın sonlarından itibaren küçük Avrupa kıtasına sıkışıp...
07.07.2019
131
Osmanlı Devleti’nin büyüme ve yükselişini sağlayan; şahsi kahramanlıklar, idare kabiliyeti, merkezî ve taşra idarelerindeki üstünlükler XVII. yüzyıldan itibaren bozulmaya başladı....
07.07.2019
214
Ünlü İngiliz Tarihçi Arnold Toynbee’nin ifadesiyle Osmanlı Devleti, tarihe yön vermiş, iz bırakmış birkaç devletten biriydi. XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde...
07.07.2019
178
Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında...
15.03.2019
316
Esasen Osmanlı Devletinin yönetimi altında bulunan Balkanlarda XVIII.Yüzyıla kadar ciddi problemler çıkmamışken, Fransız İnkılabını ortaya koyduğu mili devlet prensibi ve...
27.12.2018
186
Osmanlı Devleti kendi içerisinde siyasi ve mali sıkıntılarla uğraşırken, dış dünyada kuvvet dengeleri ve ittifaklar devamlı değişmiştir. Jön Türkler devleti...
27.12.2018
468
İttihat ve Terakkiye karşı ülkede ciddi bir muhalefet artmıştı. Din yanlısı çevreler İttihat ve Terakki cemiyetine karşı faaliyetlere geçtiler. Derviş...
27.12.2018
420
İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın yenilen devletleriyle Paris Barış Konferansı’nda çok ağır şartlar taşıyan barış antlaşmaları imzaladılar. Ancak Osmanlı Devleti...
22.12.2018
470
Osmanlı devlet adamları da azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yaptılar. Padişah iradesiyle yayınlanan Tanzimat Fermanı (1839) ile azınlıkların zaten...
21.12.2018
292
Gittikçe şiddetlenen isyanlar Osmanlı Devletini dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı yönetici ve aydınlar çeşitli fikirler geliştirdiler. Osmanlı...
21.12.2018
512
XV. yüzyılın ortalarından itibaren hızla gelişen Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılmış, hem karada hem denizlerde büyük bir güce ulaşmıştı. Ancak...
21.12.2018
238
İstanbul’un alınmasının ardından şehirde imar faaliyetleri başlatılmıştır. İstanbul’un yıkılan surları onarılmış, şehrin çeşitli çevrelerinde cami, medrese, imaret, ham, hamam, daruşşifa...
19.11.2018
380
12