İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi ders notları ve İnkılap Tarihi alanında konu anlatımları bu kategori altında er almaktadır. İnkılap Tarihi eğitim materyallerini en güncel şekilde buradan takip edebilirsiniz.

Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma yönünde ilk adımların atıldığı Lale Devri, adını dönemin yaşama biçimini simgeleyen Lale çiçeğinden almıştır. Lale Devri’ne damgasını...
02.10.2019
541
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Duraklama, XVII. yüzyıldan itibaren de Gerileme Dönemlerine girmiştir. Bunun iç ve dış sebepleri bir...
02.10.2019
810
Azınlıklar, asırlarca Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında huzur içinde, zengin ve müreffeh bir hayat sürdü. Bu durum, XIX. yüzyıldan itibaren sarsılmaya...
02.10.2019
416
Osmanlı Devleti’nin asırlarca sahip olduğu muazzam coğrafyada yaşayabilmesini temin eden en önemli unsurlardan biri de adalet ve hoşgörüydü. Çünkü devleti...
02.10.2019
355
Eğitim, birey-toplum ve devlet hayatında bir uyum ve bu çerçevede ihtiyaçların karşılanması faaliyetlerinin bütününü ifade eder. Osmanlı Devleti’nde eğitim, uzun...
02.10.2019
529
Osmanlı Devleti’nde ekonomi tarıma endeksliydi. Dolayısıyla örgütlenme de bu çerçevede olmuştu. Toprak gelirlerine göre ayrılmış ve üretimde devamlılık esas alınmıştı....
07.07.2019
1.035
Kanuni Sultan Süleyman devrinde iyi uygulanan Timar sistemi, padişahın ölümünden sonra bozulma belirtileri göstermeye başladı ve ilk defa timarlar iltizam...
07.07.2019
1.123
Osmanlı coğrafyası büyüdükçe sorunları da o nisbette büyüdü. XVII. yüzyıldan itibaren merkezî yönetimde meydana gelen değişim, devletin taşra yönetiminde de...
07.07.2019
375
Klasik Dönem’de, liyakatli padişahların ülkeyi ve devleti yönetmesine sebep olan veraset sisteminin 1600’lerden itibaren değiştiği görülür. I. Ahmet’in (1603- 1617)...
07.07.2019
428
XVIII. yüzyılın en önemli iki olayı ABD’nin tarih sahnesine çıkması ve büyük Fransız İnkılâbı idi. Yukarıda da ifade edildiği gibi...
07.07.2019
277
Coğrafi keşiflerle başlayan uzun soluklu bu süreç XVII ve XVIII. yüzyıllarda düşünce ve bilimsel çalışmalarda yepyeni gelişmeleri de beraberinde getirdi....
07.07.2019
233
Kapitülasyon bir ülkede yabancı devletlerin tüccarlarının tabi olacağı şartları gösteren resmî belgelerin adıdır. Bizans, Trabzon Rum Krallığı gibi devletlerin “İtalyan...
07.07.2019
254
Yeniçağa damgasını vuran ve bütün dünya ülkelerinin kaderini değiştiren olay coğrafi keşiflerdir. XV. yüzyılın sonlarından itibaren küçük Avrupa kıtasına sıkışıp...
07.07.2019
245
Osmanlı Devleti’nin büyüme ve yükselişini sağlayan; şahsi kahramanlıklar, idare kabiliyeti, merkezî ve taşra idarelerindeki üstünlükler XVII. yüzyıldan itibaren bozulmaya başladı....
07.07.2019
391
Ünlü İngiliz Tarihçi Arnold Toynbee’nin ifadesiyle Osmanlı Devleti, tarihe yön vermiş, iz bırakmış birkaç devletten biriydi. XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde...
07.07.2019
351
Türk İnkılâbı, bir diriliş ve yenilik hareketidir. Türk milleti siyasi ve hukuki olarak millî egemenliğe dayalı modern bir devlet, sosyal...
07.07.2019
295
“Moderne” sözcüğü Fransızca bir kelime olup yaşanılan zamana, çağa uygunluk anlamında kullanılmaktadır. Çağın gereklerine göre yaşamak demektir. Eskiden kullanılan muasırlaşma,...
07.07.2019
305
Kavramların anlamları etimolojik olarak türediği kelimenin lügat manasıyla yakından ilgilidir. Köken olarak Arapça “kalb” kökünden gelen inkılâp sözcüğü, bir hâlden...
07.07.2019
381
Misâk-ı Millî, devletin ve milletin geleceğinin haklı ve devamlı bir barışa ulaşabilmesi için aşağıdaki kararları kapsamaktadır. 30 Ekim 1918 tarihli...
13.06.2019
534
Fransızlar 30 Ekim 1919’da kalabalık bir orduyla Urfa’yı işgal ettiler. Urfa’ya giren Fransız kuvvetlerindeki askerlerin sadece 100 kadarı Fransız’dı. Fransızlar...
22.04.2019
919
Maraş önce İngilizler, daha sonra Fransızlar tarafından işgal edildi. Halkın kahramanca direnişi karşısında şehirde tutunamayan Fransızlar, gecenin karanlığından yararlanarak gizlice...
22.04.2019
691
Bir zamanlar “Millet-i Sadıka” olarak tanımlanan Ermeniler, I. Dünya Savaşı yıllarında önce Ruslarla ardından da İngilizlerle iş birliği yaptılar. Bu...
22.04.2019
689
Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında...
15.03.2019
604
Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretim hayatını tüm hatlarıyla inceleyelim. Her Türk gencinin Mustafa Kemal’in eğitim – öğretim hayatını bilmesi gerekir....
14.03.2019
506
Esasen Osmanlı Devletinin yönetimi altında bulunan Balkanlarda XVIII.Yüzyıla kadar ciddi problemler çıkmamışken, Fransız İnkılabını ortaya koyduğu mili devlet prensibi ve...
27.12.2018
455
Osmanlı Devleti kendi içerisinde siyasi ve mali sıkıntılarla uğraşırken, dış dünyada kuvvet dengeleri ve ittifaklar devamlı değişmiştir. Jön Türkler devleti...
27.12.2018
1.004
İttihat ve Terakkiye karşı ülkede ciddi bir muhalefet artmıştı. Din yanlısı çevreler İttihat ve Terakki cemiyetine karşı faaliyetlere geçtiler. Derviş...
27.12.2018
849
İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın yenilen devletleriyle Paris Barış Konferansı’nda çok ağır şartlar taşıyan barış antlaşmaları imzaladılar. Ancak Osmanlı Devleti...
22.12.2018
968
Vatanın bütünlüğünü sağlamak ve ulusal egemenliği hâkim kılmak için mücadele eden BMM’ye karşı Damat Ferit Hükûmetinin ve İtilaf Devletlerinin tavırları...
22.12.2018
943
Misakı milli kararlarının Mebusan Meclisinde kabul edilmesi İtilaf Devletlerini rahatsız etti. Başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri, Misakı milli kararlarının...
21.12.2018
783