İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi ders notları ve İnkılap Tarihi alanında konu anlatımları bu kategori altında er almaktadır. İnkılap Tarihi eğitim materyallerini en güncel şekilde buradan takip edebilirsiniz.

Türkiye’de 1960 sonrasında sosyal hayattaki değişiminin en başta gelen unsuru yaşanan iç göçlerdi. Daha çok, köyden kente doğru yaşanan bu...
10.11.2018
161
Türk tarihinde 1876 Kanun-ı Esasi ile başlayan anayasa deneyimi, Cumhuriyet Dönemi’nde millî egemenliğe dayalı bir devletin kurulmasıyla daha da güçlenmişti....
10.11.2018
179
Türkiye Cumhuriyeti millî egemenlik anlayışına dayanır. Millî egemenliği esas alan bir devlette yöneticiler seçimle işbaşına gelir ve yine seçimle görevlerini...
10.11.2018
194
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Berlin Antlaşması’nda Batılı devletler, Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin hakları konusunda reform yapılmasını talep ettiler. Osmanlı...
10.11.2018
173
Türkiye ve Yunanistan ilişkileri arasında en önemli meselelerden biri de Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığının durumudur. Yunanistan’ın, Batı Trakya’da yaşayan...
10.11.2018
314
Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açan meselelerden biri de Ege Adalarının silahlandırılmasıdır. Ege Denizi irili ufaklı pek çok...
10.11.2018
473
15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Yunanistan’a bağlı subaylar askerî bir darbe yaparak Cumhurbaşkanı Makarios’u devirdiler. Yerine EOKA’ya bağlı Nikos Samson’u geçirdiler...
10.11.2018
155
Anadolu Yarımadası’na uzaklığı 72 km olan Kıbrıs Adası, Türkiye’nin Akdeniz güvenliği için çok önemli bir konumdadır. Osmanlı Padişahı II. Selim...
10.11.2018
279
Yumuşama Dönemi’nde Orta Doğu’da meydana gelen önemli çatışmalardan biri de Irak ve İran arasında çıkan savaştı. Bu savaşın çıkmasındaki temel...
09.11.2018
299
1948’de İsrail’in kurulmasının ardından başlayan Arap-İsrail savaşları, 1978’de İsrail ve Mısır arasında imzalanan Camp David Antlaşması ile yeni bir sürece...
09.11.2018
301
1973’te meydana gelen ve Yom Kippur Savaşı olarak adlandırılan Arap-İsrail Savaşı, 1967 savaşının bir devamı niteliğindeydi. 1967 Arap-İsrail Savaşı’nda ağır...
09.11.2018
169
Mısır Devlet Başkanı Abdünnâsır, 1948 ve 1956 Arap-İsrail Savaşlarındaki yenilgileri telafi etmek için yeni bir savaşa hazırlandı. Mısır, Suriye, Ürdün...
09.11.2018
320
1952’de Hür Subaylar tarafından gerçekleştirilen askerî darbeden sonra Mısır devlet başkanlığını ele geçiren Albay Abdünnâsır, Süveyş Kanalı’nı millîleştirdi. 1881’den beri...
09.11.2018
169
1945’te sona eren II. Dünya Savaşı’nın ardından dünya dengeleri yeniden kuruldu. Dünya kamuoyu; dünya barışının sağlanmasını Almanya, İtalya ve Japonya’nın...
09.11.2018
192
1950’li yıllardan itibaren kentlerdeki sanayileşme ile beraber köylerden kentlere göçler daha da artarak devam etti. Tarımda makineleşmenin artması, köylerdeki iş...
09.11.2018
180
1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat Parti, Liberal ekonomi anlayışını savundu. Ancak devletçilik ilkesi tamamen reddedilmedi. Özel teşebbüsün ön planda...
09.11.2018
298
14 Mayıs 1950 seçimleriyle başlayan Demokrat Partinin iktidarı kesintisiz olarak on yıl devam etti ve 27 Mayıs 1960 yılındaki askerî...
09.11.2018
347
II. Dünya Savaşı’nda Japonya teslim olduktan sonra Kore’nin kuzeyini SSCB, güneyini ise ABD denetim altına aldı. Kore, 38. enlem sınır...
09.11.2018
355
NATO, 4 Nisan 1949’da 12 devletin katılımıyla kuruldu. Türkiye ise başlangıçta NATO’nun dışında kaldı. 14 Mayıs 1950 seçimleri sonucu iktidara...
09.11.2018
302
Truman Doktrini ile SSCB’nin yayılmacılık politikasının tehdidi altında kalan Yunanistan ve Türkiye’ye askerî ve ekonomik yardımlar yapıldı. ABD’nin yapacağı yardım...
09.11.2018
113
II. Dünya Savaşı’ndan sonra müttefikler arasında yapılan konferanslarda Türkiye üzerindeki Sovyet tehdidi açık bir şekilde ortaya çıktı. Yalta Konferansı’na katılan...
09.11.2018
170
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO: North Atlantic Treaty Organization), Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB’ye karşı kurulan geniş kapsamlı bir savunma ittifakıdır....
09.11.2018
216
II. Dünya Savaşı sonrasında SSCB’nin yayılma tehlikesi karşısında İngiltere Başbakanı Winston Churchill (Vinstın Çörçıl), ABD’ye bu tehdidi önlemek için çağrıda...
09.11.2018
354
II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin başını çektiği Batı Bloku ülkeleri ile SSCB’nin önderliğindeki Doğu Bloku ülkeleri arasında ekonomik, askerî, ideolojik,...
09.11.2018
278
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de hızlı bir şekilde nüfus artışı yaşandı. 1940-1945 yılları arasında nüfus artış oranı %5,4 iken bu...
09.11.2018
124
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarımsal alanı kalkındırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verildi. Fakat hem II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri hem...
09.11.2018
238
Demokrat Partinin kurulmasıyla Türkiye’de çok partili siyasal hayat tekrar başladı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından...
09.11.2018
178
Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri yapıldı. Fakat bu denemeler başarılı olamadı. 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,...
09.11.2018
466
Roma İmparatorluğu zamanında Filistin’den sürülen Yahudiler, yüzlerce yıl başka milletler arasında yaşadılarsa da Filistin topraklarına dönmek emellerinden hiç vazgeçmediler. Osmanlı...
09.11.2018
339
1943’ten itibaren savaşın seyri Müttefiklerin lehine dönmeye başladı. Savaşı bir an önce sona erdirmek için gerekli önlemleri almak ve aynı...
09.11.2018
236