İnkılap Tarihi

İnkılap Tarihi ders notları ve İnkılap Tarihi alanında konu anlatımları bu kategori altında er almaktadır. İnkılap Tarihi eğitim materyallerini en güncel şekilde buradan takip edebilirsiniz.

Mustafa Kemal, millî kültürü çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkarmayı hedef olarak göstermişti. Türk milletinin çağdaş dünyanın uygarlık düzeyine ulaştırılması için yapılan...
31.10.2018
851
Halkçılık ilkesi Türk milletini ayrıcalıksız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle halinde kabul ediyordu. Ancak Osmanlı Devleti’nde halk çeşitli lakap ve unvanlar...
31.10.2018
513
Osmanlı Devleti’nde sosyal yaşamda ve devlet hayatında kullanılan takvim, saat ve ölçüler çağdaş dünya ölçülerinden farklıydı. Hukuk ve eğitim alanında...
31.10.2018
988
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra hem devlet hem de toplum, çağdaş ve millî bir anlayışla yeniden yapılandırılmaya başlamıştı. Laiklik düşüncesi doğrultusunda...
31.10.2018
745
Osmanlı Devleti bir imparatorluk olduğundan halkın giyim kuşamı çeşitlilik gösteriyordu. Bu durum Osmanlı toplumunun çok uluslu yapısından kaynaklanmaktaydı. XIX. yüzyılda...
31.10.2018
538
Türk inkılabının toplum hayatına getirdiği en büyük dönüşümlerden birisi de güzel sanatlar alanında olmuştur. Sanat, her zaman bireylerde heyecan ve...
30.10.2018
531
Darülfünûn, Cumhuriyet öncesinde Batılı ölçütlerde kurulmuş yükseköğretim kurumlarından biriydi. Darülfünûn, üç kez kapatılmış ancak 1900 yılından itibaren sürekli eğitime geçmişti....
30.10.2018
511
Dil, millî kültürü kuşaktan kuşağa aktaran en güçlü araçtır. Milleti oluşturan etkenlerin en başında gelir. Mustafa Kemal millî varlığı oluşturması bakımından...
30.10.2018
518
Tarih bir milletin kimliğidir. Milletin bireylerini ortak bir bilinçle birbirine bağlama işlevi görür. Zaman içerisinde milletlerin oluşumunda tarih, dil ile...
30.10.2018
412
Türkler tarih boyunca farklı alfabeler kullanmışlardı. Orta Asya’da Köktürkler ve Uygurlar zamanında Türk alfabeleri kullanılmış, İslamiyet’in kabulü ile birlikte Arap...
30.10.2018
321
Mustafa Kemal daha Millî Mücadele yıllarında eğitim meselesini çözmenin en önemli adımının Osmanlı Devleti’nde oluşan öğretim ikiliğini çözmek olacağını belirtiyordu....
30.10.2018
558
Eğitim toplumsal bir ihtiyaçtır. Eğitim, toplumun kimliğini yapılandırır ve sonraki nesillere bu toplumsal kimliği aktarmak için kullanılır. Cumhuriyetin ilk yıllarında...
30.10.2018
455
Hukuk alanında kişilerin birbirleriyle ilişkilerini, aile, eşya, borçlar ve miras hukukunu düzenleyen kanuna, medeni kanun denilmiştir. Osmanlı’nıın son döneminde medeni...
30.10.2018
639
Tarih boyunca devlet olma özelliğini kazanmış milletler, siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarını sağlam hukuk kurallarına dayandırmışlardır. Güçlü hukuk sistemine sahip...
30.10.2018
455
Bir devlette hukuk düzeninin durumu o devletin yaşama gücünün de göstergesidir. Hukuk düzenleri iyi işleyen, günün şartlarına uyan devletler sağlıklı...
30.10.2018
668
Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam toplumunun dinî ve siyasi liderine “Halife” unvanı verilmişti. Halifeler, Dört Halife Dönemi’nde bir nevi seçimle...
30.10.2018
445
Mustafa Kemal, Millî Mücadele’ye millî iradenin esas alınması ilkesiyle başlamıştı. Bu süreçte Amasya Genelgesi’nde yer alan: “Milletin varlığını yine milletin azim...
30.10.2018
1.233
Saltanatın kaldırılmasından sonra, yeni Türkiye’nin başkentinin neresi olacağı problemi ortaya çıktı. Millî Mücadele yıllarında İstanbul hükûmetlerinin sergiledikleri tutumlar ve bunun...
30.10.2018
1.436
Millî Mücadele yıllarında hem İstanbul Hükûmeti’nin hem de Ankara’da TBMM Hükûmeti’nin olması, ülke yönetiminde ikilik oluşturmuştu. Millî Mücadele yıllarında öncelikle...
30.10.2018
437
Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denmektedir. Mustafa Kemalçü düşüncede de inkılap düşüncesi, böyle...
29.10.2018
643
Bir kavram olarak laiklik, dinî olanla dünyevi olanın birbirinden ayrılmasıdır. Fakat laiklik ilkesi yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla...
29.10.2018
512
Mustafa Kemalçü düşüncede devletçilik ilkesi, Millî Mücadele yılları sonrası zamanın şartlarına, ortama ve dönemin ihtiyaçlarının getirdiği zorunluluğa dayalı olarak ortaya çıkan...
29.10.2018
603
Aynı ülkede yaşayan, aynı kültürel özellikleri paylaşan, aynı uyruktaki insan topluluğuna halk adı verilir. Bu sözcükten türetilmiş halkçılık kavramı, Türk...
29.10.2018
654
Mustafa Kemalçü düşünce milliyetçiliği esas alır. Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel felsefesidir. Bu durum, Mustafa Kemalçü düşüncenin millî devleti, millî egemenliği...
29.10.2018
426
Mustafa Kemalçü düşünce sisteminin dayanağı olan en temel ilke cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyet, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Cumhuriyet’te egemenlik;...
29.10.2018
849
Toplumlar her çağda bilim, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda belirli gelişmeler kaydetmişlerdir. Bu gelişmelere ayak uyduranlar çağdaş toplumlar olarak adlandırılmıştır....
29.10.2018
536
Lozan Barış Antlaşması 143 madde ve 4 bölüm halinde düzenlenmiştir. Lozan Antlaşmasının Önemli Maddeleri Sınırlar Yunanistan Sınırı: Meriç Nehri, Türk-Yunan...
29.10.2018
842
Mudanya Ateşkesi’nin imzalanmasından sonra sıra barış görüşmelerine gelmişti. Mustafa Kemal Paşa, görüşmeler için İzmir şehrini önerdiyse de bu öneri kabul...
29.10.2018
460
Batı Anadolu’nun Yunan işgalinden kurtarılmasından sonra sıra Trakya’nın kurtarılmasına gelmişti. Fakat Boğazlar bölgesi İtilaf Devletleri’nin kontrolünde idi. Türk askerî birlikleri...
29.10.2018
467
Taarruz 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05.30’da Türk topçularının ateşiyle başladı. Mustafa Kemal savaşı Kocatepe’den yönetiyordu. Ani baskın şeklinde gelişen...
29.10.2018
689
Konu Anlatımı