Türk İnkılabı

Türk İnkılabı hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusunda son zamanlarda cevabı en çok merak edilen soruları sizler için derledik. Soruları google.com en...
08.06.2021
442
Demokrat Parti CHP’den ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan öncülüğünde kuruldu. 1946 yılında yapılan seçimleri açık...
06.05.2021
340
12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide devletçilik yerine liberal ekonomiyi savunmuştur. Mustafa Kemal tarafından, Ali Fethi Okyar’a...
06.05.2021
1.221
13 Şubat 1925’de Diyarbakır’da başlayan isyan Genç, Erzurum, Elazığ, Muş ve Bitlis’te etkili oldu. Bu bunalımlı dönemde Ali Fethi Okyar...
05.05.2021
250
Milletvekilleri arasında saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı sonucunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Halk Fırkası içinde en fazla karşı...
05.05.2021
275
1982 Anayasası, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra hazırlanan anayasadır. 1982’de yapılan referandum sonucunda hem anayasa hem de cumhurbaşkanı belirlendi....
05.05.2021
236
1961 Anayasası, 27 Mayıs 1961 askeri darbesi sonucunda hazırlandı. Yapılan darbeyi haklı gösterme eğilimindedir. Siyasi iktidarın uygulamalarına karşı olduğu için...
05.05.2021
230
20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen 1924 Anayasası, Meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında bir geçiştir. Türk İnkılabının hukuki...
05.05.2021
411
20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bir başka deyişle 1921 Anayasası milli egemenliği yansıtan ilk siyasi belgedir....
05.05.2021
318
3 Mart 1924 tarihinde halifelik makamı kaldırıldı. Halifeliğin kaldırılmasının Türk tarihi açısından önemi oldukça büyüktür. Yazının devamında halifeliğin kaldırılmasının sebepleri...
05.05.2021
248
TBMM’nin açılması ile cumhuriyete dayalı bir devlet kurulmuş fakat ortamın müsait olmamasından dolayı kurulan sistemin adı açıkça söylenememiştir. İtilaf devletlerinin...
05.05.2021
262
1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasının başlıca nedenleri, saltanatın kaldırılmasının önemi ve saltanatın kaldırılmasına ilişkin açıklamaları yazının devamında...
05.05.2021
249
Atatürk İnkılabının öncelikli amacı, vatanın bağımsızlığını ve milletin özgürlüğünü kayıtsız ve koşulsuz bir biçimde gerçekleştirmektir. “Özgürlük benim karakterimdir.” diyen Mustafa...
03.03.2021
219
Atatürk inkılabı denilince akla gelen başlıca kavramlar şunlardır: Atatürkçülük, İnkılap (devrim), Reform, Çağdaşlaşma. Atatürk inkılabının temelini oluşturan bu kavramları başlıklar...
03.03.2021
283
Yeni Türk Devleti’nin siyasal yapısını sağlamlaştıracak ilk adım, Saltanatın kaldırılması olacaktı. Bu ilk adımın atılması kolay değildi. Türk Ulusu tarih...
11.01.2020
191
Türk İnkılâbı, bir diriliş ve yenilik hareketidir. Türk milleti siyasi ve hukuki olarak millî egemenliğe dayalı modern bir devlet, sosyal...
07.07.2019
223
“Moderne” sözcüğü Fransızca bir kelime olup yaşanılan zamana, çağa uygunluk anlamında kullanılmaktadır. Çağın gereklerine göre yaşamak demektir. Eskiden kullanılan muasırlaşma,...
07.07.2019
197
Kavramların anlamları etimolojik olarak türediği kelimenin lügat manasıyla yakından ilgilidir. Köken olarak Arapça “kalb” kökünden gelen inkılâp sözcüğü, bir hâlden...
07.07.2019
271
Bir ülkede bireylerin sağlığı ile ilgilenmek, hastalıklarla mücadele etmek ve gelecek nesillerin sağlıklı büyümeleri için önlemler almak devletin görevlerindendir. Toplumun...
31.10.2018
352
Ulaşım meselesi millî birliğin sağlanması ve ekonomik kalkınma için en başta gelen konulardandı. Fakat Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye, demir yolu,...
31.10.2018
363
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda halkın yarıdan fazlası tarımla uğraşıyordu. Fakat zamanın modern tarım teknikleri kullanılmadan eski yöntemlerle tarım yapılıyordu. Köylüler, ağır...
31.10.2018
169
Cumhuriyet döneminde kalkınmanın temeli sanayiye dayanıyordu. Çünkü XIX. yüzyıldan itibaren dünya devletleri arasında ilerlemenin ölçüsü sanayi olmuştu. Kapitülasyonlar, Osmanlı’da yerli...
31.10.2018
399
Ekonomik yönden zayıf kalan devletler, ya bağımsızlıklarını ya da tamamen varlıklarını kaybetmişlerdir. Bu nedenle bir milletin ilerlemesinin veya gerilemesinin önemli...
31.10.2018
248
Atatürk, millî kültürü çağdaş uygarlıklar düzeyinin üzerine çıkarmayı hedef olarak göstermişti. Türk milletinin çağdaş dünyanın uygarlık düzeyine ulaştırılması için yapılan...
31.10.2018
540
Halkçılık ilkesi Türk milletini ayrıcalıksız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle halinde kabul ediyordu. Ancak Osmanlı Devleti’nde halk çeşitli lakap ve unvanlar...
31.10.2018
266
Osmanlı Devleti’nde sosyal yaşamda ve devlet hayatında kullanılan takvim, saat ve ölçüler çağdaş dünya ölçülerinden farklıydı. Hukuk ve eğitim alanında...
31.10.2018
588
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra hem devlet hem de toplum, çağdaş ve millî bir anlayışla yeniden yapılandırılmaya başlamıştı. Laiklik düşüncesi doğrultusunda...
31.10.2018
492
Osmanlı Devleti bir imparatorluk olduğundan halkın giyim kuşamı çeşitlilik gösteriyordu. Bu durum Osmanlı toplumunun çok uluslu yapısından kaynaklanmaktaydı. XIX. yüzyılda...
31.10.2018
304
Türk inkılabının toplum hayatına getirdiği en büyük dönüşümlerden birisi de güzel sanatlar alanında olmuştur. Sanat, her zaman bireylerde heyecan ve...
30.10.2018
331
Darülfünûn, Cumhuriyet öncesinde Batılı ölçütlerde kurulmuş yükseköğretim kurumlarından biriydi. Darülfünûn, üç kez kapatılmış ancak 1900 yılından itibaren sürekli eğitime geçmişti....
30.10.2018
318
12