Türkiye Tarihi

Türkiye Tarihi hakkında konu anlatımlı ders notlarına ulaşabileceğiniz güncel kategori. Bu kategori altında yer alan konular ilgili konuya ait lise dengi ders notları ve kitap konularından derlenmiştir.

Dr. Tunca Özgişi tarafından hazırlanan Mustafa Kemal İlkeleri ve İnkılap Tarihi II. Dönem Ders Notları adlı pdf dosyası aşağıda sunulmuştur. https://konuanlatimi.net/wp-content/uploads/inkilap-tarihi-ders-notlari.pdf...
06.05.2021
618
İsviçre Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926 tarihinde Türk Medeni kanunu olarak kabul edilmiştir. Osmanlı’nın son döneminde hazırlanmış olan Mecellenin halkın...
06.05.2021
445
Türkiye’de Mustafa Kemal tarafından kadınlara siyasal hakların verilmesi 3 nisan 1930 tarihi ile başlamıştır. Kadınlar 3 Nisan 1930’da belediye...
06.05.2021
282
23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de siyasi partiler yoktur. Bütün vekiller misak-ı milliyi gerçekleştirme fikri etrafında birleşmişti. İlk anayasa hazırlanırken;...
05.05.2021
362
28 Şubat 1997’de seçilmiş hükûmete karşı diğer askerî darbelerden daha farklı bir darbe gerçekleştirildi. Refah Partisi (RP) lideri Necmettin Erbakan...
10.11.2018
501
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda ülkeyi kalkındırmak amacıyla yabancıların elindeki demir yolu işletmeleri satın alınarak millîleştirilmişti. TCDD’nin kurulmasıyla da dönemin şartları doğrultusunda...
10.11.2018
326
Türkiye’de 1960 sonrasında sosyal hayattaki değişiminin en başta gelen unsuru yaşanan iç göçlerdi. Daha çok, köyden kente doğru yaşanan bu...
10.11.2018
313
Türk tarihinde 1876 Kanun-ı Esasi ile başlayan anayasa deneyimi, Cumhuriyet Dönemi’nde millî egemenliğe dayalı bir devletin kurulmasıyla daha da güçlenmişti....
10.11.2018
388
Türkiye Cumhuriyeti millî egemenlik anlayışına dayanır. Millî egemenliği esas alan bir devlette yöneticiler seçimle işbaşına gelir ve yine seçimle görevlerini...
10.11.2018
429
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Berlin Antlaşması’nda Batılı devletler, Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin hakları konusunda reform yapılmasını talep ettiler. Osmanlı...
10.11.2018
452
Türkiye ve Yunanistan ilişkileri arasında en önemli meselelerden biri de Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığının durumudur. Yunanistan’ın, Batı Trakya’da yaşayan...
10.11.2018
760
Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açan meselelerden biri de Ege Adalarının silahlandırılmasıdır. Ege Denizi irili ufaklı pek çok...
10.11.2018
1.003
15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Yunanistan’a bağlı subaylar askerî bir darbe yaparak Cumhurbaşkanı Makarios’u devirdiler. Yerine EOKA’ya bağlı Nikos Samson’u geçirdiler...
10.11.2018
341
Anadolu Yarımadası’na uzaklığı 72 km olan Kıbrıs Adası, Türkiye’nin Akdeniz güvenliği için çok önemli bir konumdadır. Osmanlı Padişahı II. Selim...
10.11.2018
462
1950’li yıllardan itibaren kentlerdeki sanayileşme ile beraber köylerden kentlere göçler daha da artarak devam etti. Tarımda makineleşmenin artması, köylerdeki iş...
09.11.2018
516
1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat Parti, Liberal ekonomi anlayışını savundu. Ancak devletçilik ilkesi tamamen reddedilmedi. Özel teşebbüsün ön planda...
09.11.2018
541
14 Mayıs 1950 seçimleriyle başlayan Demokrat Partinin iktidarı kesintisiz olarak on yıl devam etti ve 27 Mayıs 1960 yılındaki askerî...
09.11.2018
705
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de hızlı bir şekilde nüfus artışı yaşandı. 1940-1945 yılları arasında nüfus artış oranı %5,4 iken bu...
09.11.2018
276
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tarımsal alanı kalkındırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verildi. Fakat hem II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri hem...
09.11.2018
499
Demokrat Partinin kurulmasıyla Türkiye’de çok partili siyasal hayat tekrar başladı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafından...
09.11.2018
319
Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri yapıldı. Fakat bu denemeler başarılı olamadı. 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,...
09.11.2018
852
Türkiye, II. Dünya Savaşı’na fiilen katılmamış ancak savaşın getirdiği ağır ekonomik koşulları tüm zorluklarıyla yaşamıştı. Savaş başlayınca Türkiye’de kısmi seferberlik...
09.11.2018
569
II. Dünya Savaşı sırasında iki düşman grup ama üç farklı ideoloji (Faşizm, Komünizm ve Kapitalizm) birbirleriyle kıyasıya bir savaşa tutuşmuşlardı....
09.11.2018
399
Amerika Birleşik Devletleri, I. Dünya Savaşı’na Üçlü İtilaf Grubu’nun yanında girerken ABD Başkanı Wilson savaş sonrası dünya düzeni ve barışın...
07.11.2018
497
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Fransa Hükûmeti arasında 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması imzalanmış ve Türkiye-Suriye sınırı çizilmişti. Antlaşmada...
07.11.2018
558
İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi ve doğu ülkelerini hedef alan yayılmacı siyaseti üzerine Türkiye öncülüğünde İran, Irak ve Afganistan bir araya...
07.11.2018
343
Lozan Barış Antlaşması’na göre Boğazların her iki yakası askerden arındırılarak Türkiye’nin başkanlığında uluslararası bir komisyonun yönetimine bırakılmıştı. Almanya ve İtalya’daki...
07.11.2018
559
1932 yılından itibaren dünyada güç dengeleri değişmeye başladı. İtalya ve Almanya’da ortaya çıkan totaliter rejimlerin (Faşizm ve Nazizm) saldırgan ve...
07.11.2018
464
Konu Anlatımı