İş Planı Nedir? İş Planı Örneği

23.04.2020
İş Planı Nedir? İş Planı Örneği

En geniş anlamıyla planlama, geleceğe yönelik yapılacak işleri, izlenecek yöntemleri ve davranış biçimlerini önceden tasarlayarak saptama işlemidir.

İş Planı Nedir? İş Planı Örneği 1

Girişimci açısından plan; işletmesinin amacına ya da amaçlarına ulaşabilmesi için ne benzeri işlerin yapılacağını; bunların nasıl, ne zaman ve ne şekilde yapılması gerektiğini gösteren bir tasarıdır.

Başka bir ifade ile plan, tasarlanan bir eylem biçimidir. İş planı ise yatırımcı veya kredi veren kişilere, işin işleyişi hakkında bilgi veren ayrıntılı bir belgedir.

İş Planının Amacı

İş kurma durumundaki girişimciler için iş planı, özelliği olan önemli bir konudur. Kişilerin, kazandıkları deneyimler ve uygun ölçüde yaptıkları hatalarla birçok konuyu öğrendikleri bilinen bir gerçektir. İş kurmadan önce hazırlanacak iş planı sayesinde alınacak önlemler, işi kaybettirecek kadar büyük hataların yapılmasına engel olur.

Çalışmaya başlamadan önce yapılacak iş planı, iş konusu ile alakalı olarak yapılmış olan tüm araştırmaları içermelidir. Beklenmeyen sorunlar ve bunların etkileri, ayrıntılı plan yoluyla önlenebilir ve davranışlar buna göre ayarlanabilir. İş planı üç temel amaç için kullanılır.

Bu üç temel amaç iletişim aracı olarak kullanmak, sermaye sağlamak amacıyla kullanmak ve yapılacak yatırımı cazip hâle getirerek stratejik iş ortakları bulmak olarak sıralanabilir. Geniş kapsamlı ve tüm detayları da içeren bir iş planının hazırlanması, kurulacak işletmenin potansiyel kârlılığını da gösterir.

Yönetim aracı olarak iş planı, işletmenin gelişim evrelerine bağlı olarak takip edilecek yolların belirlenmesi, sonuçların izlenmesi ve gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu anlamda iş planı, sürekli olarak yenilenen ve çeşitli aşamalarda kazanılan bilgi ve deneyimlerin güncel tutulması gereken bir belgedir.

Planlama aracı olarak ise iş planı işletmenin her aşamasında yol göstericidir. Çünkü iş planı ayrıca gelişim aşamalarına bağlı olarak ortaya çıkan engellerin ortadan kaldırılması ve yeni alternatiflerin oluşturulmasında kullanılır.

İş Planının Yararları

İyi tasarlanmış bir iş planı, girişimciye aşağıda belirtildiği benzeri yardımcı olur.

 • 1- İş kurarken veya yeni bir girişime başlarken girişimciye rehberlik eder: İş planı, çalışmalara ve etkinliklere başlamadan önce bilinmesi gereken birçok ayrıntının bulunduğu kontrol listesi olarak kabul edilebilir. İş kurma veya mevcut bir işe yeni bir etkinlik konusu (konut mobilyası üretirken büro mobilyası da üretmeye başlamak gibi) ekleme aşamasında birçok konuyla ilgilenildiğinden bazı hususlar gözden kaçabilir. İş planı, işi kurarken ve ileride ortaya çıkabilecek tehlikeleri ve sorunları belirleyip bu sorunlar için çeşitli çözüm yöntemleri geliştirilebilecek bir temel sağlar.
 • 2- Girişimcinin kendisinin, yönetici ve iş görenlerinin dikkatini amaca yöneltir: Neyin, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacağını gösteren iş planı; girişimcinin kendisini ve varsa işletme yöneticileri ile iş görenlerinin dikkatini, plandaki amaca yöneltir. Böylece; zamanın, emeğin, sermayenin ve öteki kaynakların boşa harcanmasını önler, giderleri azaltır ve kaynaklardan tasarruf yapılmasını sağlar.
 • 3- Nakit para bulmaya yardımcı olur: Yalnızca düşünce ve kurgu aşamasından başlayarak bir iş kurmak pahalı bir işlemdir, çok nakit gerektirir. Bu kadar nakde sahip bir girişimci de sayıca oldukça azdır. Genellikle girişimciler, toplam finansın bir kısmına sahiptirler. Bu durumda; finansın geriye kalan kısmı, herhangi bir kaynaktan borçlanılarak sağlanmalıdır. Girişimci, işlerini yürütebilmek için yakınlarından veya kredi veren kuruluşlardan borç alabilir. Bunu yapmak için onları kendi iş düşüncesinin kârlı olduğuna ikna etmekle kalmamalı, ayrıca yatırımcıya veya faiz karşılığı kredi veren kurumlara yeterli güvenceyi de gösterilebilmelidir. Girişimci, yalnızca ikna gücüne güvenirse çok şeyi şansa bırakmış olur. İş planı, yatırımcısının ya da kredi veren kurumların teklifi incelemelerine olanak verir. Böylelikle sadece sözlü tartışmalara dayanılarak bir karara varılması yerine, daha az telaşlı bir ortamda planın içeriğinin düşünülmesini sağlar.
 • 4- İşi yürütmek için yönetime rehberlik eder: İş planı, yönetim işleri için de bir rehberdir. İlk aşamada, gerekli pazar hazırlanırken ve kurulan iş, belirli bir oranda gelişirken zarar edilebilir. Bu benzeri durumlarda iş planı; yaklaşımın nasıl olacağını, işi yürütme planını ve yeni bir iş girişimi için ulaşılması planlanan hedefleri gösterir. Kısaca iş planı kurulacak işin bir kopyasıdır, başarıya ulaşılması için izlenilmesi gereken kendine özgü doğal bir mantığı vardır. Planlamanın tüm mantığı, girişimciyi ileriyi düşünmeye zorlamaktır. Çünkü gelecek; yeni ürünler, yeni rakipler benzeri nedenlerle ve bilinmezlerle doludur. En beklenmedik zamanlarda da nakit yetersizliği nedeni ile ödeme güçlükleri yaşanabilir. Planlama, olumsuzluklara neden olacak bu tür etkenleri önceden saptayıp istenmeyen sonuçların önlenmesi için hareket edilmesini sağlar. Yeni bir iş kurmada daima risk vardır. Ancak geniş kapsamlı bir iş planı hazırlanarak mevcut koşullar altında bilinmeyenler en aza indirilir. Değişim ve gelişmeler işletme lehine çevrilebilir.
İlgili Konu  İş Fikri Nedir? Nasıl Bulunur?

İş Planında Uyulacak Kurallar

Başarıya ulaşıp istenilen sonucu alabilmek için tüm planlardaki şekilde iş planının hazırlanmasında da bazı kurallara uyulması gerekir.

İş planında uyulacak kurallar şunlardır:

 • İyi bir biçimde tanımlanmış amaçlara yönelik olmalıdır.
 • Basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • Esnek ve dinamik olmalıdır.
 • Dengeli olmalıdır. Çeşitli bölümler arasında etkinlikler yönünden denge sağlamalıdır.
 • Elde edilebilir ve akla uygun olmalıdır. İşletmenin güçlü ve zayıf yönlerini göz önünde bulundurarak hazırlanmalıdır.
 • Büyük işletmelerde iş planı, bölümler (üretim, finansman, pazarlama, dağıtım gibi) arasında yeterli iletişim yoluyla eş güdümü sağlamalıdır.
 • Yönetme, örgütleme ve denetim işlevini kolaylaştırmalıdır.

İş Planının Önemi

Finans, yönetim, pazarlama ve işletmecilik açısından var olan ya da kurulması düşünülen işin planlanması, iş fikrinin gerçeğe dönüşmesinde oldukça önemlidir. İş planı kurulması düşünülen işletmenin faaliyet ve finansal detayları ile pazarlama fırsat ve stratejisi, yönetim becerisi ve yeteneklerini gösteren bir belgedir. Detaylı bir şekilde hazırlanmış bir iş planı, işletme için gerekli olan finansman kaynaklarını, bunların nasıl sağlanacağını ortaya koyar ve kurulması düşünülen girişimin neden başarılı olacağını gösterir.

İş planı, girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. İş planı yatırımcılara, kurulacak işletmeyi etkileyecek tüm olayları tanıtır. İşletmenin gelir ve giderleriyle ilişkili çeşitli faaliyetlere ilişkin detaylı bilgilere gereksinim duyulması nedeniyle planın dayandığı varsayımların çok güçlü bir şekilde yapılması gerekir.

Örneğin işletmenin kuruluş aşamasında piyasadaki yükseliş ve düşüşlerin ekonomideki canlılık ya da durgunluk dönemlerinin plana dâhil edilmiş olması önemlidir. İş planının; kontrol, eşgüdüm, örgütleme ve yürütme benzeri öteki yönetim işlevlerinin yerine getirilmesini kolaylaştırılacağı, yanılgıları önleyeceği, riskleri en aza indireceği, kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlayacağı unutulmamalıdır.

Bundan dolayıdır ki gerek yeni iş kuracak gerekse halen işlerini devam ettirmekte olan girişimciler, girişimlerine uygun iş planları hazırlayarak çalışmalarını sürdürmelidirler.

İş Planı Çeşitleri

Planlar; kapsamları, kullanım biçimleri ve süreleri açısından aşağıda belirtildiği benzeri sınıflandırılabilir:

Kapsamlarına Göre Planlar

Genel planlar

İşletmeyi bir bütün olarak ele alan planlara genel plan adı verilir. Bu planlar, çeşitli süreler için saptanmış olan hedefleri ve bunlara ulaşma yollarını gösterir. Uzun süreli işletme planları ile yıllık işletme programları bu nitelikte olan planlardandır.

İşletme bölümleriyle alakalı planlar

İşletmenin bir bölümünü veya belirli işlerini kapsayan planlardır. İşletmenin üretim, pazarlama, dağıtım, iş gücü, finansman vb. bölümleri için yapılmış olan planlar bu türdendir. Sözü edilen bölümlere ilişkin olarak satın alma, üretim, satış vb. etkinlikler için ayrı ayrı hazırlanan planlar da bu türe girer.

Örneğin bir üretim planında, üretimin programlanması, sipariş, teslimat ve ham maddelerin denenmesi, belirli çalışmalar için personel bulunması ile imal edilip satışa sunulacak ürünün en son durumu yer alır. Bu türe giren planlar, işletmeyi bir bütün olarak ele alan planın içinde yer alır ve dolayısıyla onun bir parçasını oluşturur.

Kullanım Biçimlerine Göre Planlar

Tek kullanımlı planlar

Bir kez yapılması gereken işlere ilişkin olarak hazırlanan planlardır. Tek kullanımlı planlar; programlar, bütçeler, projeler, ayrıntılı planlar olarak bölümlere ayrılabilir. Bu planların konusunu meydana getiren işlerin başlangıç ve bitiş noktaları bellidir ve bu işler süreklilik gösteren işletme çalışmalarında zaman zaman ortaya çıkar.

Sürekli planlar

Süreklilik gösteren işletme çalışmaları ile alakalı olarak bu çalışmaların belirli dönemlere ayrılması suretiyle düzenlenir. Uzun süreli işletme planları ve yıllık programlar, sürekli planlar arasındadır. Bunlar çoğu zaman her dönem sonunda gözden geçirilip bir yıl yeniden uzatılarak sürekliliğe kavuşturulmuş olur.

Sürelerine Göre Planlar

Kısa vadeli planlar

Kısa süreli planlar genellikle bir dönemlik planlardır. Uygulamada bu dönem, çoğu kez bir yıl olarak öngörülür. Yıllık programlar bu tür planlar için verilebilecek en iyi örnektir. Kısa süreli öngörüde bulunmak kolay olduğundan bu planlar ile gerçekleşebilir sonuçlara ulaşılma şansı orta ve uzun vadeli planlara göre daha yüksektir.

Orta vadeli planlar

Birkaç yıllık süreyi kapsayabilen türdeki planlardır. Bu süre genellikle beş yıla kadar olmaktadır. Bu planlar uzun vadeli planların uygulama aracı niteliğinde olabilir. Örneğin birkaç yıllık süreyi kapsayan yatırımlar, gelir ve giderler vb. için düzenlenen planlar bu nitelikte olan planlardır.

Uzun vadeli planlar

Uzun vadeli planlarda vade, genellikle beş yıldan başlamakta ve etkenlere göre artmaktadır. Bu etkenler, işletme ve iş kolu ya da ekonomik ve teknik çevre ile alakalı olabilir. Kesinlik taşımayacak olan uzun vadeli planlarda, uzun süreye dayanan hedef­ler ve ana politikalar belirlenir.

Hedeflere ulaşmak için izlenecek genel ilkeler saptanır. Bu planlarda sadece bir bölüm değil, işletme bir bütün olarak ele alınır. Uzun süreli işletme planlarının ortaya koymuş olduğu hedeflere uygun olarak işletme çalışmalarının sürdürülmesi kısa ve orta süreli planlarla gerçekleştirir.

Günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki girişimlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında, kamu yararına çalışan bazı resmî ve özel kuruluşlar, çeşitli konularda girişimcilere yardımcı olmaktadır.

Özellikle girişimcilik etkinliğine yeni başlayacak girişimciler, gerektiğinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) benzeri kuruluşlardan iş planı, kurulması düşünülen işle alakalı alınabilecek teşvikler vb. hususlarda yardım almalıdır.

İş Planının Hazırlanması

Özellikle yeni bir iş kurarken gerçekçi bir iş planının geliştirilmesi, oldukça zahmetli bir uğraştır. Çünkü bilgilerin toplanması, incelenmesi ve yorumlanması, hem zaman alıcı hem de zordur. İş planı hazırlanırken planlaması yapılacak işin ana başlıkları belirlenmelidir.

İlgili Konu  Ekonomi Hakkında Genel Bilgiler

Veriler toplanıp incelendikçe üretim, pazar araştırması, maliyet, mali tasarılar benzeri uygun başlıklar altında toplanarak ayrı ayrı dosyalanabilir. Dosyalar da ilişkilerine göre değişik klasörler altında toplanabilir.

İş planı hazırlanırken işle alakalı temel noktalar ile ele alınan araştırmadan hızlı bir şekilde doğru sonuçlar çıkarılması hususları üzerinde durulur. Pek çok etkileyici sözcüklerle dolu raporlar hoş gözükebilir ancak esas ve önemli olan planın içeriğidir. Plan, amaca yönelik ve isabetli olmalıdır. Aksi hâlde gereksiz yere zaman harcanmış olur.

İş planı hazırlanırken planlaması yapılacak işin ana başlıkları ve aşamaları belirlenmelidir.
İş planı hazırlanırken planlaması yapılacak işin ana başlıkları ve aşamaları belirlenmelidir.

İş Planının Yapısı

Bir iş planında yer alan bilgiler uzun ve ayrıntılıdır. Plan bir bakıma verilerin ve bu verilerden çıkarılan sonuçların bir belgeye tümüyle aktarılmasıdır.

İş planı altı ana bölüme ayrılır:

 1. İşin tanımı
 2. İşin uygulama süreci
 3. Pazarlama planı
 4. Organizasyon
 5. Finansman planı (mali plan)
 6. Faaliyete geçilmesi

İşin Tanımı

Planın konusu olan iş hakkında bilgi verir. İşin özelliğini, üretilecek mamulü, satılacak ürünü veya sunulacak hizmeti açıklar. İşin tanımı, ürün veya hizmetin sağlanmasıyla bağlantılı olarak işletmenin ne benzeri rekabet avantajlarına sahip olduğuna ve zayıf yönlerine ilişkin bir taslak ortaya çıkarır.

İşin Uygulama Süreci

İşin uygulama süreci planda detaylı olarak yer alır. İşin başlama süresi, belli tarihler arasında yapılması düşünülüyorsa bitiş tarihi ve bu süreler içerisinde hedeflenenler detaylarıyla belirtilir.

Pazarlama Planı

Pazarlama planı, yeni bir mamulün tanıtılmasında ya da pazardaki etkinliklerin sürdürülmesinde belirlenen hedefe ulaşmak için hazırlanacak stratejilerin, girişilecek eylemlerin, harekete geçirilecek araçların belirlendiği plandır. Pazarlama planı bir satış planını da içerir.

Bu planın ticari hedefin gerçekleşmesindeki rolü; öngörülen sayıda ürünün, öngörülen zaman ve şekillere uygun olarak piyasaya sürülmesini temin edecek tüm önlemlerin önceden belirlenmesini sağlamasıdır. Hazırlanan plan, ürünün nasıl pazarlanacağı hakkında bilgi verir.

Pazarın toplam kapasitesi hesaplanır ve işin pazardan ne kadar pay elde etmeyi umduğu, bu pazar bölümündeki tüketicilerin beğenileri ve satın alma alışkanlıkları üzerinde tahminler yapılır. Hedef pazar ile bu pazardaki eğilimler belirlenir ve alıcıların kimler olduğu tanımlanır.

Rakipler incelenir, güçleri ve zayıf yönleri tartışılır. Rekabetin nasıl yapılacağı belirlenir. İşletmenin var olan pazar payları ise yapılacak çalışmalarla saptanır. Ürüne, fiyata, yere ve satış artırmaya bağlı olarak iş için uygulanacak pazarlama stratejisi ayrıntılı bir şekilde ortaya konulur.

Pazarlama planı yapılırken hedef pazar ile bu pazardaki eğilimler belirlenir ve alıcıların kimler olduğu tanımlanır.
Pazarlama planı yapılırken hedef pazar ile bu pazardaki eğilimler belirlenir ve alıcıların kimler olduğu tanımlanır.

Organizasyon Planı

Organizasyon planında, işin yapısı tartışılır. İş yerinin durumu, idari personelinin nitelikleri ve deneyimleri, varsa işçi ve makinelerin en yüksek verimle nasıl çalıştırılacağı incelenir. Personel gereksinimleri, özellikleri ve sayıları ücret düzeylerine bağlı olarak tartışılır. Arşivin ve belgelerin nasıl korunacağı ve bunların sorumluları belirlenir. İlgili yerlerden alınacak izin, yapılacak işlemler ayrıntılı olarak belirlenir ve kontrolü yapılır. Yönetimle alakalı tüm hususlar bu planda gösterilir.

Finansman Planı (Mali Plan)

Mali plan, yapılacak işin nasıl finanse edileceği, işe yapılmış olan yatırımlardan nasıl yararlanılacağı, ne tür malların satın alınacağı ve bu işle ilişkili tahminî ticareti ve harcamaları gösterir. Girişimcinin, tasarılarının uygun ve ulaşılabilir olduğu konusunda doyuma ulaşması gerektiğinden iş planının en önemli ve en zor olan bölümüdür.

Çünkü her yatırımcı, kredi veren kişi, banka veya finansman kurumları, bu bölüme özel bir önem verir. Karar, bu bölümdeki bilginin rasyonelliğine ve geçerliliğine göre verilir. Tasarılar, pazar araştırması sırasında elde edilen bilgilere dayandırılır. Plan, en az birinci yıl için beklenen satış miktarlarına göre geliştirilir. Daha sonraki yıllarda bu tasarılar, değer biçme işlemi tamamlanıp rekabet fiyatları oluşmaya başlayınca tahminî satış geliri hâline dönüştürülür.

Finansman planında yer alacak önemli maddeler şunlardır:

 • Gerekli araç ve gereçlerin her birinin toplam maliyeti
 • İşin bir yıllık para akışı (nakit bütçesi)
 • Aynı yılın tahminî bilançosu ve gelir (kâr ve zarar) tablosu
 • Öngörülen talep ve tasarlanan fiyat politikasının analizi

Faaliyete Geçilmesi

Yapılan iş planı, işletme açısından olumlu sonuçlar verecekse faaliyete geçilmelidir. Sonuç bölümü olarak da adlandırılabilecek bu bölüm de isteğe bağlıdır. Bu bölümde ana noktaları kapsayan bir özetleme yapılır ve işin yapılmasının uygun olup olmadığı, uygunsa hangi tarihte faaliyete geçileceği belirtilir.

Bu hükmün verilmesinde kullanılmakta olan temel elemanlar; pazarlama, örgütleme ve finansman planları olur. Örgüt yapısı büyük olan işletmelerde iş planının hazırlanması, danışmanlık şirketlerine veya araştırma kurumlarına verilebilir. Büyük işletmelerde ve örgütlerde planları yürütmek için politika, işlem ve yöntemlerinin olması gereklidir. İşletme politikası, girişimcinin ve yöneticisinin yönünü belirlemesi ve hedefe ulaşmasında karar vermesini sağlar. Onlara birtakım yetkiler verir, sorumluluk yükler, risklere katlanmalarını sağlar.

Örnek İş Planı

İş Planı Taslağı

İşin Adı

 • İşin adı, sahip ya da sahiplerinin adı yazılır.
 • İş yeri adresi ve telefon numarası yazılır.
 • İş planının tarihi belirtilir.
 • Gereken finans tutarı belirtilir.
 • Finansın amacı açıklanır.
 • Beklenen kâr tutarı belirtilir.
 • İş ve satılacak ürün (mal veya hizmet) tanımlanır.
 • Girişimcinin, planlanan projeyi idare etmeye uygun kişi olunduğunu gösteren deneyimleri ve özellikleri belirtilir.
 • İşin potansiyeli ve nasıl başarılı olunacağı belirlenir.

İşin Uygulama Süreci

 • İşe ne zaman başlanacağı belirtilir.
 • Nasıl bir çalışma yolu izleneceği açıklanır.
 • İşin bitiş süresi belirtilir.

Pazarlama Planı

 • İşin alıcılarının kimler olduğu ve onları elde edip sürekli alıcılar durumuna getirmenin nasıl yapılacağı açıklanır.
 • Rakiplerin kimler olduğu, o tarihteki ticari durumları ve onlarla nasıl rekabet etmenin umulduğu (rekabet avantajları) tanımlanır.
 • Ürün ya da hizmetlerin tüketiciler arasında tutunması için ne tasarlandığı, nasıl satılacağı ve tekrar satışı ile kaynaklar için ham madde/mal alım şekilleri belirlenir.
 • İş yeri, büyüklüğü, yeri, planı, trafik durumu ve gerekli ticaret araçları tanımlanır.
İlgili Konu  Franchising (Frençayzing) Nedir?

Örgütleme Planı

 • Yönetim kurulunun özellikleri ve deneyimleri tanımlanır, ödenecek maaşları belirtilir.
 • Personele ne kadar ücret ödeneceği, yetiştirme programında neler yapılması gerektiği ve nasıl denetlenecekleri anlatılır.
 • Kayıt ve muhasebe sistemi ve bundan kimin sorumlu olduğu saptanır.
 • Ticaret yapmak ve iş yönetmek için alakalı makamlardan alınması gereken belge ve izinler açıklanır.

Mali Plan

 • Gerekli araçlar ve bunların liste fiyatları belirtilir.
 • İlk bir yıllık işlemler için nakit (para) akışı gösterilir (Gerekiyorsa enflasyon için ayarlama yapılması unutulmamalıdır).
 • Aynı dönem için tasarlanan kâr ve zarar hesapları ile bilanço gösterilir.
 • Maliyeti karşılamak için gerekli satış düzeyini gösteren kâr ve zarar analizi yapılır.

Faaliyete Geçilmesi

İşin yapılmasının uygun olup olmadığına ilişkin; pazarlama planı, organizasyon planı ve mali plan temel alınarak ana noktaları kapsayan özetleme yapılır, faaliyete geçilip geçilmeyeceği konusunda bir yargıya varılır.

İş planı yapılırken pazarlama planı, organizasyon planı ve mali plan temel alınarak özetleme yapılır, daha sonra faaliyete geçilip geçilmeyeceği konusunda bir yargıya varılır.
İş planı yapılırken pazarlama planı, organizasyon planı ve mali plan temel alınarak özetleme yapılır, daha sonra faaliyete geçilip geçilmeyeceği konusunda bir yargıya varılır.

Örnek İş Planı

Aşağıdaki örnek, Ankara’da ortak iş yapmayı planlayan Murat YARAR ile Sezer TURAN’ın iş planıdır. Nakit para akışları ve hesap tasarıları, işteki birinci yıl için hesaplanmıştır. Örnekte birinci yılın sonuna kadar az da olsa kâr elde edildiği gösterilmiştir. Ancak her işte, buradaki şekilde az da olsa kâr sağlanması mümkün olmayabilir. Bu durum, ticaretin kâr elde edilebilecek bir düzeye gelmesinin biraz zaman alacağını gösterir ki bu da iş yaşamında son derece normal karşılanır. Çünkü birinci yılda yatırım yapılmaktadır.

Tanıtım

Örnek İş Planı

İş Tanımı

Birimiz Ticaret, diğerimiz Endüstri Meslek lisesinden mezun olan iki arkadaşız. Eğitim ve deneyimlerimizden yararlanarak ortaklaşa (adi şirket şeklinde) konusu bilgisayar tamiri ve sarf malzemelerinin satışı olan kendi işimizi yapmak istiyoruz. İşimizi, İzmir Caddesi No:16 Kızılay/Ankara adresinde kurmayı planlıyoruz. Murat Yarar işletmemizin pazarlama ve müşteri ilişkilerini, Sezer Turan ise bilgisayar montajı, bakım onarım ve öteki teknik işlerini yürütecektir. Ayrıca, DVD-ROM, CD-ROM benzeri manyetik ortamlara kayıt (yazma) ile tez vb. yazılımlar yapılacaktır. Zaman içinde işimizi geliştirerek personel çalıştırmayı ve yazılım konusunda da çalışmayı düşünüyoruz. Bunun yanında, tanınmış bir bilgisayar firmasının bayiliğini de almayı hedefliyoruz.

Pazar Tanıtımı

Bilgisayar gereksinimi ve satışları hızla artmaktadır. Markalı bilgisayar fiyatları tüketiciler tarafından yüksek bulunduğundan, markasız olan toplama bilgisayarlara talep daha yoğundur. İnternet servis sağlayıcı hizmetlere olan talep de gün geçtikçe çoğalmaktadır. Ayrıca, film, eğitim vb. konularla alakalı olarak CD, DVD, flash disk satışları ve yazdırma işleri sürekli artmaktadır. İmkânlarımız gelişinceye kadar bilgisayarda tez vb. yazım işlerini de geçici olarak yapmamız mümkündür. Pazar geniş ve uzun sürelidir.

Pazar Stratejisi

Bilgisayar firması kurmak için sadece teknik bilgi yeterli değildir. Rakip çok olduğu için alıcıların tercihini yönlendirecek girişimcilik bilgisi gerekir. Öncelikle tanıtım işine yönelmek gerekmektedir.

Buna önce okul ve aile çevremizi bilgilendirerek başlayacağız. Hazırlanacak duyuruları hem çevremize ait kişilerin iş yerlerinde hem de lise ve fakülte önlerinde dağıtacağız. İkimizin de maddi durumu yeterli olmadığı için gereksinimlerimizi kısıtlı düzeyde karşılayacak ve zaman içerisinde olanaklarımızı geliştireceğiz.

Çalışma ve Organizasyon

İş yerimizin alanı 20 m2 olup standart gereksinimleri karşılayacak şekildedir. İş yerinin döşenmesinde ve iş üretiminde kullanılacak gereçler ucuz satış yapan mağazalardan sağlanacaktır.

Mali planımıza göre iş için gerekli para 10.000,00 ¨’dir. Bu tutar; büro mobilyası ve öteki döşeme eşyaları, montaj aletleri, ölçüm cihazları benzeri gereksinimler için yeterli sermayedir. Borçlanma maliyeti yüksek olduğu için gerekli parayı kendi öz kaynaklarımızdan karşılayacağız.

Ancak çok zor durumda kaldığımız zaman yakın çevremizden borçlanma yoluna başvuracağız. Siparişleri kaparoyla birlikte alacağız. Daha sonra bilgisayar parçalarından (kasa, disk, ana kart gibi) oluşan gereçleri sağlayarak bilgisayar montajını (toplama bilgisayarı) yapıp sipariş sahibi alıcıya teslim edeceğiz.

Bunun dışında, iş yerimizde üzerinde film, eğitim vb. konularla alakalı programlar bulunan CD, DVD’ler ile bunların yazılmamış olanlarından da bulunduracağız.

Çalışmalarımızı şu şekilde yapmayı planlıyoruz: Murat Bey, firmamızın resmî kurumlardaki işlemleri ile işletme dışında yapılması gereken işleri takip edecek ve teknik bilgi gerektirmeyen malların teslimini yapacaktır. Diğer zamanlarda da Sezer Bey’e yardım edecektir.

Bunu yaparken teknik işleri de zamanla öğrenmeye çalışacaktır. Sezer Bey ise iş yerinden ayrılmayarak teknik bilgi gerektiren işleri yürütecektir. Bununla birlikte gerektiğinde tamir, montaj, bakım benzeri servis hizmetlerini yapmak için müşterilerin konut ve iş yerlerine gidebilecektir.

İş planı örneği1

Ayrıca 2013 yılı sonunda işletmede 2.700 TL’ lik mal kalacağı öngörülmektedir

İş planı örneği3
iş planı örneği2
iş planı örneği4
iş planı örneği5

İş Kurma Süreci Planı

 • İlk önce işyerinin kurulacağı dükkân kiralanacaktır.
 • Dükkânın içerisi gerektiği şekilde dekore edilecektir.
 • Satışı yapılacak olan ürünlerin alınacağı firmalarla anlaşmalar yapılacaktır.
 • Banka kredisi gerekirse alınması için bankayla anlaşma yapılacaktır.

Ürünlerin ya da Hizmetlerin Müşterilere Tanıtımında Temel Alınacak Faktörler

 • Öncelikle müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.
 • Satılacak ürünün ya da yapılacak işin detayları müşteriye anlatılacaktır.
 • Gerekirse öteki örnek işletmelerle kıyaslama yapılarak daha iyi hizmet için çalışılacaktır.
 • Çalışma saatleri içerisinde her türlü soruna cevap bulmaya çalışılacaktır.

Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Tanıtma Metotları

 • Tabela iş yerinin giriş kapısında olacaktır.
 • Müşteriler ile internet aracılığıyla iletişim kurmak için web sitesi hazırlanacaktır.
 • İşletmenin içeriğini tanıtmak için broşür hazırlatılıp dağıtılacaktır.

Faaliyete Geçilmesi

Kuracağımız iş, ilk yılın sonuna kadar ikimizin birden geçimini sağlayacak kârı getirmeyecektir. Ancak yapılacak yatırım, çalışmalar ve edinilecek çevre, işin kapasitesini ve gelişmesini artırarak sonraki yıllarda tatmin edici düzeyde kâr sağlayacaktır. Bu hususu dikkate alarak işin yapılmasının uygun olacağına karar vermiş bulunmaktayız.

Girişimclik Ders Notları

Konu hakkında sizin fikriniz nedir. Hemen görüşlerinizi iletmek için  Yorum Yap butonunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Konu Anlatımı'na destek olmak isterseniz bu içeriği sosyal medya ağınızda paylaşabilirsiniz. 

YAZAR BİLGİSİ
Hayatını internete adamış biri olarak, hedefim bilgiyi ulaşılabilir hale getirmektir. Bu amaca istinaden her türlü bilgi paylaşımını KonuAnlatimi.Net üzerinde yapıyorum. Umarım içeriklerim tüm ziyaretçilerim için faydalı olur.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.