Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi ders notları bu  kategori altında yer almaktadır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi hakkında bilgi edinmek için takipte kalın.

1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” ismiyle kurulan bu topluluk, 1877 yılında Osmanlı Hilâl-i Ahmer adını almıştır....
01.05.2020
1.167
Toplumlar zaman içerisinde değişime uğrarlar. Bütün toplumlar için geçerli olan bu sosyolojik kural Osmanlı toplumunu da etkilemiş, XIX. yüzyıl, Osmanlı...
01.05.2020
2.539
Osmanlı Devleti dağılma dönemine girip toprak kaybetmeye başlayınca Kırım, Kafkasya ve Balkanlarda yaşayan Müslüman ve gayrimüslim halk da Anadolu’ya doğru...
01.05.2020
1.556
Osmanlı Devleti, toplumsal yapısını insan ve adalet üzerine inşa etmiştir. Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” sözleri yöneticilere yön...
01.05.2020
1.500
Osmanlı Devleti’nde yaşayan halk, benimsedikleri din ve mezhep esasına göre çeşitli topluluklara ayrılırdı. Millet sistemi olarak adlandırılan bu sistemde her...
01.05.2020
1.420
Osmanlı Devleti’nin toplumsal yapısı ve toplum düzeni, zamana bağlı olarak değişiklikler göstermiştir. Sınırların genişlemesiyle birlikte Osmanlı hâkimiyetine giren dinî ve...
01.05.2020
3.306
İslamiyet öncesi Türk toplumlarında kadınlara hem sosyal hayatta hem de devlet yönetiminde büyük önem verilirdi. Türkler, İslamiyet’in kabulü ile birlikte...
01.05.2020
1.962
Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle, Türk toplumunun sosyal hayatında büyük değişiklikler olmuştur. Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi İslami Dönem’de Türklerin büyük...
01.05.2020
3.728
Cumhuriyet, halkı yönetecek olan devlet başkanı ve milletvekillerinin belli bir süre için halk tarafından seçildiği yönetim biçimidir. 23 Nisan 1920’de...
01.05.2020
6.528
İstanbul 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmiş, Mebusan Meclisi basılıp dağıtılmış ve mebuslardan bazıları tutuklanıp sürgüne gönderilmişti. Yaşanan...
01.05.2020
1.624
Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul 1920 yılında resmen işgal edilmiştir. İstanbul’un işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarına son verilmesi üzerine,...
01.05.2020
1.747
Mustafa Kemal Atatürk, kurulacak olan Yeni Türk Devleti’nin yeni temellere dayanan farklı nitelikte bir devlet olmasını istiyordu. Bunu daha sonra...
01.05.2020
1.130
Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışı, ilk Türk devletleri ve Türk İslam devletlerinin devamı niteliğindedir. Hâkimiyetin kaynağının ilahi oluşu, adaletli yönetim ve...
01.05.2020
2.454
Osmanlı Devleti ile Şarlken Dönemi Kutsal Roma Germen (Cermen) İmparatorluğu karşılaştırıldığı zaman, aralarında gerek devlet teşkilatı gerekse ordu teşkilatı açısından...
01.05.2020
1.469
Şemadan da anlaşılacağı gibi bu dönemde yürütme ve yargı birbirinden ayrılmış ve yargının bağımsızlığı sağlanmıştır. Tanzimat Fermanı’yla ilan edilen maddelerin...
01.05.2020
5.212
XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti için zorunlu değişim ve dönüşümün tarihidir. Bu süreç içinde devlet teşkilatı ve ordu yapısında ortaya çıkan...
01.05.2020
1.917
Osmanlı Devleti’nde ordu XVI. yüzyıl sonlarına kadar eğitimli ve mükemmel bir yapıya sahipti. Ancak devşirme usulüne aykırı olarak Kapıkulu Ocakları’na...
01.05.2020
2.280
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren gaza fikrini her zaman canlı tuttuğu için savaş sanatına büyük önem vermiş, mali ve idari kurumlarını...
01.05.2020
995
Osmanlı, devlet teşkilat yapısını şekillendirirken ilk Türk devletleri, İlhanlılar, Bizans İmparatorluğu ve Selçuklular gibi devletlerin yönetimlerinden etkilenmiştir. Osmanlı Devleti’nin teşkilat...
01.05.2020
6.080
Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışı süreklilik göstermesi açısından devamı olduğu Selçuklu Devleti’nin yönetim anlayışına (monarşi) benzemekle birlikte, ülke topraklarının hanedan üyeleri...
30.04.2020
22.113
Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışında, ilk Türk İslam devletlerinde olduğu gibi otoritenin kaynağının Allah olduğuna inanılırdı. Allah’ın devleti hükümdara bağışladığına inanıldığı...
30.04.2020
2.313